Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Q & A

Vanliga frågor

Tanken är att VA-anläggningen ska lämnas över till kommunen. Innan överlämnandet så är de anslutna som grupp en abonnent och får en gemensam brukningsfaktura från kommunen som projektorganisationen delar upp mellan de anslutna enligt VA-taxan. Efter överlämnandet så får varje fastighetsägare en egen faktura med brukningsavgift enligt VA-taxan direkt från kommunen/Rambo istället. Tanken är att avgiften för fastighetsägarna innan överlämnandet ska vara samma. I avgiften som fastighetsägarna betalar så ingår både avgiften till kommunen och kostnaderna för projektet. Har man en gång betalt avgiften för att ansluta så är den färdig, så det faktureras inget ytterligare för att anläggningen lämnas över.
Ja, avloppet kommer kunna ta emot Spillvatten från toalett, dusch, tvätt och allt annat som kommer från ett hushåll. Det som inte kommer ingå är Dagvatten, det vill säga vatten från dräneringsledningar, stuprör, mm.

Anslutningskostnad (inklusive moms)

Visionen för projektet är att det ska utföras tidigare än utbyggnad helt i kommunal regi och innebära en anslutningskostnad som ligger i samma nivå som kommunens taxa. Utbyggnadsgräns blir i de flesta fall den enskilda fastighetens tomtgräns, vilket är samma gränsdragning kommunen har vid utbyggnad. Anslutningsavgiften i kommunal regi är enligt taxa fastställd i januari 2019 för vatten och spillvatten 252 830 SEK. Det kan nämnas att anslutningsavgifterna justeras årligen och historiskt har en ökning skett på cirka 2-4% per år.  

Driftskostnader enligt kommunal taxa (inklusive moms)

  • Villa (helårsboende) – vatten och spillvatten
    • Fast avgift 5732 SEK/år
    • Rörlig avgift 31,20 SEK/kubikmeter vatten
  • Fritidshus – vatten och spillvatten
    • Fast avgift 5732 SEK/år
    • Schablonavgift förbrukning 3120 SEK/år
Arbetet startar när tillräckligt många visat intresse för att ansluta sig. Tillstånd från myndigheter för att påbörja arbetet med ledningarna finns redan klara. Den pågående utbyggnaden av Tanums vattenverk beräknas vara färdig inför sommaren 2020 och då finns tillräcklig kapacitet för att ansluta fler till det kommunala VA-nätet. Anläggningsarbeten i området bör så långt som möjligt bedrivas annan årstid än sommar av hänsyn till besöksantal och natur. Att utföra hela VA-systemet beräknas totalt ta 3 vintersäsonger.