Kontakt

Vid frågor gällande projektet kontakta:
Björn Ekelund
bjorn.ekelund@grimsrud.se
+46 763 458 109

Teknisk lösning

Huvudledningar, delområdesledningar och inom den egna fastigheten

Det planerade ledningsnätet sträcker sig från den kommunala anslutningspunkten vid Säm (”Tanumstvätten”) och förgrenas via central uppsamlingspunkt i respektive delområde vidare ut till den enskilda fastigheten. Ledningsnätet och dess funktioner kan delas upp i följande delar:

Huvudledningar

Huvudledningarna förbinder den kommunala anslutningspunkten med centrala uppsamlingspunkter i de olika delområdena. Sträckningen följer i huvudsak Bohusbanan fram till Mjölkeröds gård varpå två alternativa sträckningar finns att välja på; antingen via Vrångsholmen eller via Mjölkeröds golfbana.  På vissa platser kommer pumpstationer för vatten och spillvatten krävas, vilka normalt endast syns som en mindre röd byggnad.

Delområdesledningar

Lokalt inom delområdet förläggs ledningar från den centrala uppsamlingspunkten fram till servispunkten vid den enskilda fastighetens gräns. Längs vissa sträckor samförläggs områdesnätet med stamnätet. För enstaka fastigheter belägna utan möjlighet att skapa tillräckligt fall kan det bli aktuellt med villapumpstationer. Omfattningen för projekt VA Västbacken sträcker sig fram till servispunkten vid fastighetsgränsen. Exakt var på fastigheten denna punkt blir anpassas efter förutsättningar på plats.

Vissa delområden har kommit långt gällande utbyggnad av delområdesledningarna i egen regi, medan andra helt saknar gemensamma lösningar för VA.

Inom den egna fastigheten

Från servispunkten vid tomtgräns och fram till fastighetens byggnader svarar fastighetsägaren själv för de arbetens om krävs. För denna del av ledningsnätet kan förutsättningarna variera kraftigt beroende på hur tomten är beskaffad. I vissa fall kan förutsättningarna vara så goda att inkoppling kan ske med små medel, medan andra fastigheter kräver relativt stor ombyggnad.